Uudiskiri
Subscribe
Printi

Info projekti käigust seisuga 06.06.2012

06.06.2012
Info projekti EstRusFortTour-2 käigust seisuga 06.06.2012
 
Projekt "Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine/ EstRusFortTour-2" sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.
Projekti EstRusFortTour-2 toetusleping oli alla kirjutatud käesoleva aasta 15. detsembril, 16. detsembril algas projekti realiseerimine.
Projekt EstRusFortTour-2 on suunatud unikaalse fortifikatsiooniansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parendamisele. Projekti käigus rekonstrueeritakse Linnuse park (linnuse sissepääs väravate ees), ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, luuakse vajalik turismiinfrastruktuur – parkimisplatsid ja tualetid. Projekti raames valmistatakse ka ühine audio-tuur kahe kindluse kohta ning koostatakse ühine reklaamistrateegia ja viiakse läbi erinevad reklaamiüritused.
 

 
Projekti partneriteks on: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (juhtpartner), Ivangorodi linna omavalitsus ja Narva Muuseum (projekti partnerid). Assotsieerunud projekti partneriteks on Eesti poolel: Muinsuskaitseamet ja Ida-Viru Maavalitsus, Venemaa poolel Leningradi oblasti kultuurikomitee, Kingissepa omavalitsuse komitee kultuuri, spordi ja noorsootöö alal ning Leningradi oblasti riiklik kultuuriasutus „Muuseumiagentuur“.
 
Eesmärkide ja tulemuste edukamaks saavutamiseks oli loodud projekti juhtkomitee, kuhu kuuluvad munitsipaal-, regionaal ja riigitasandi esindajad.

Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, nendest 10 % on partnerite omafinantseering. Programmi toetus on 1 642 108,36 eurot. Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni märts 2014 a.
 
Projekti tõhusamaks realiseerimiseks oli loodud 5 töörühma, mille koosseisu kuuluvad projekti partnerite esindajad, sealhulgas ka assotsieerunud partnerid. Igal töörühmal on projektis oma kindel fokuseeritud töösuund:
• Juhtimine ja koordineerimine (Töörühm nr. 1)
• Informatsioon ja nähtavus (Töörühm nr. 2)
• Ivangorodi kindluse sissepääsuteede infrastruktuuri parandamine (Töörühm nr. 3)
• Narva linnuse sissepääsuteede infrastruktuuri parandamine(Töörühm nr. 4)
• Turismiinfo kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine (Töörühm nr. 5)
 
 
Pooleaasta jooksul on projekti reaaliseerimisest tehtud järgmist:
 
Suund „Juhtimine ja koordineerimine“

28. detsembril 2011. aastal oli Narva Linnuses korraldatud partnerite avakohtumine (kick-off meeting). Projekti eesmärkide paremaks saavutamiseks määrati kindlaks projekti partnerite kohustused ja ülesanded. Avakohtumisest võttis osa 41 inimest.
 

Narva linnapea Tarmo Tammiste soovib projektile edukat starti

Eesmärkide ja ülesannete õigeaegset ja kvaliteetset täitmist kontrollitakse töörühma poolt kogu projekti realiseerimise perioodil: töörühma liikmed võtavad osa kõikidest töörühmade kohtumistest, konsulteerivad partnereid kahe riigi seadusandluse osas, peavad nõu regionaalsetes/riiklikes asutustes seadusandluste normide kasutamise kohta, õigeaegselt teevad teatavaks programmi poolset infot.
Projekti parimaks realiseerimiseks oli alla kirjutatud finantskokkulepe Narva Linnavalitsuse ja Ivangorodi Linnavalitsuse vahel ning kinnitatud kommunikatsiooni plaan.
Töörühma liikmed võtsid osa programmi poolt läbi viidud seminaridest Peterburis, Narvas, Pihkvas ja Tartus.

 
Suund „Informatsioon ja nähtavus“
 
28. detsembril 2011. aastal oli korraldatud projekti algusele pühendatud pressikonverents.
 
Efektiivsemaks partnerite vaheliseks kommunikatsiooniks ning projekti eesmärkide realiseerimiseks oli välja töötatud ja kinnitatud kommunikatsiooni- ja informatsiooniplaanid.
 
On sõlmitud leping firmaga EDS Systems OÜ projekti lehekülje uuendamiseks.
 
Ühiskonna informeerimiseks projekti käigust oli valmistatud ja saadetud Eesti ja Venemaa meediasse pressiteated ja info projekti kohta. Informatsiooni levitamises oli kasutatud 35 meediakanalit. Projekti ning tema realiseerimise käigust sai informeerimise tulemusena teada rohkem kui 250 000 inimest.
 
Projekti meeskond tegi ettevalmistustöid Euroopa Koostöö päevaks, mis toimub 21. septembril 2012. aastal. On valmistatud ettepanekud Koostöö päeva läbiviimiseks piiriga ühendatud Narva-Ivangorod territooriumil. Programm kiitis ettepanekud heaks. 21. septembril 2012. aastal toimuvad meie territooriumil üritused, mis annavad võimaluse esitada projekti Euroopa tasandil.

 
Suund „Ivangorodi kindluse juurdepääsu võimaluste parendamine“
 
16. aprilllil 2012. aastal „Sberbank-AST“ (sberbank-ast.ru) elektroonilises portaalis avaldatud teade avatud oksjoni kohta õigusele munitsipaallepingu sõlmimiseks ehitustööde teostamiseks tee lõigus Pskovskaja tänaval, mis külgneb Ivangorodi kindlusega.
 
Tee asukoha skeem, mida projekti raames rekonstrueeritakse Ivangorodis

 
Oksjon toimus 15. mail 2012. aastal. Vähempakkumine munitsipaallepingu kohta laekus firmalt „Divnij grad“, Peterburg, peadirektor Bagišev Vadim. Oksjoni käigus oli lepingu alghinda alandatud kuni 25 136 561 rublani 49 kopikat.
 
Leping Ivangorodi linnavalitsuse ja „Divnij grad“ vahel sõlmiti 29. mail 2012. aastal. Tööde alustamise tähtaeg on 4.06.2012, lõpetuse tähtaeg – 05.12.2013.
 
 
Suund „Narva linnusesse juurdepääsu võimaluste parendamine“
Töörühm koostöös hankespetsialistiga töötas välja hanke dokumentatsiooni ning 9. mail 2012 aastal Narva Muuseum kuulutas välja riigihanke ehitustööde läbiviimiseks. Ehitustööd hõlmavad Narva Linnuse pargi rekonstrueerimist ja heakorrastust (sh Lossipargi haljastamine, korrastamine, linnusesse juurdepääsu teede ehitamine, laste mänguväljaku rajamine, purskkaevu restaureerimine ning viitade, stendide ja infotahvlite paigaldamine). Samuti on ette valmistatud tehniline ülesanne arheoloogilise kontrolli teostamiseks.


Töötavad spetsialistid
 
 
Suund „Turismiinfo kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamine“
 

Töörühma liikmed tutvuvad audiogiidide võimalustega

 
On välja töötatud ja kinnitatud tehniline ülesanne audiogiidide ostmiseks, tehniline ülesanne Narva-Ivangorodi kindluste ühise audiotuuri loomiseks ja tehniline ülesanne audiotuuri ühise turundusstrateegia loomiseks.
 
Ühise audiotuuri raames planeeritakse välja töötada maršruut Narva ja Ivangorodi kindluste objektidega tutvumiseks audiogiidide abil. Info objektide kohta on laaditud audiogiidi programmi. Ühise audiotuuri jaoks töötatakse välja nii põhjalikum kui ka lühem versioon. Samuti on plaanis välja töötada temaatilised audiotuurid, mis põhinevad kindlustustega seotud muinasjuttudel ja legendidel. Temaatilised ekskursioonid aitavad laiendada sihtrühma, nimelt kaasata lastega peresid. Audiotuuride jaoks luuakse ka marsruutide kaardid, et turistidel oleks lihtsam objektide vahel orienteeruda. Töörühma liikmed testisid enne hanke kuulatamist kavandatud audiotuuri marsruute nii Eesti kui ka Vene poolel.


Töörühma liikmed arutlevad objektid audiotuuri välja töötamiseks

 
Projekti realiseerimine toimub vastavalt plaanidele

Peamised plaanid järgmiseks 6 kuuks:

• Ivangorodi kindluse juurdepääsu teede ehituse/rekonstrueerimise algus;
• riigihanke läbiviimine ning Linnuse pargi rekonstrueerimise algus Narvas;
• riigihanke läbiviimine augiogiidide ostmiseks;
• riigihanke läbiviimine audiotuuri väljatöötamise teenuse ostmiseks;
• riigihanke läbiviimine ja projekti PR brošüüride tellimine;
• aastaaruande ettevalmistus;
• projekti partnerite kohtumise korraldamine ja läbiviimine;

 
Lisainfot võib saada:
 
Anne Veevo, projekti üldkoordinaator, tel: +37235 99080, anne.veevo@narva.ee
Natalia Orava, projektijuht, тtel: +37235 99085, natalia.orava@narva.ee
Irina Selivjorstova, projekti koordinaator Vene poolel, tel: +7 813 75 54176, irinaadm@mail.ru
Anastassia Sokolova, Narva Muuseumi koordinaatori assistent, tel: +37235 99235,

 

 
Teatis:

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu
 
Programmi esimesse taotlusvooru oli saadetud 226 taotlust, finantseerimise heakskiidu said vaid 25, sealhulgas projekt EstRusFortTour-2.